Regulamin

Regulamin

 1. Strona główna

 2. Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

  1. Formularz Kontaktowy - funkcjonalność Strony internetowej, umożliwiająca Klientowi nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą w celu zadania pytań dotyczących Produktów.

  2. Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

  3. Klient:

        a. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

        b. jednoosobowy przedsiębiorca;

        c. osoba prawna;

        d. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną; która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

  4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.);

  5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego] w tym Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osobą fizyczna, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.;

  6. Konto Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach i reklamacjach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu;

  7. Produkt - każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z dokumentacją,

  8. Przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291)

  9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

  10. Rejestracja - dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu;

  11. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem  be-active.pl za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedawcy oferowane Produkty zawierając Umowę Sprzedaży.

  12. Spółka lub Sprzedawca - BE–ACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa,ul.Domaniewska 37, lok. 2.43 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001018821, NIP: 5214005316, REGON: 524440124, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, nr BDO: 000591506, numer rachunku bankowego: Credit Agricole 73 1940 1076 3246 3345 0000 0000;

  13. Strona Internetowa - serwis internetowy Sklepu dostępny pod adresem be-active.pl (wraz z podstronami);

  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

  15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.

 3. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

 4. Regulamin określa:

        1. zasady prowadzenia Sklepu przez Spółkę,

        2. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,

         3. zasady prezentowania informacji na Stronach Internetowych Sklepu,

         4. zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,

        5. zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów,

         6. uprawnienia Konsumenta, Jednoosobowego przedsiębiorcy i obowiązki Sprzedawcy,

        7.odpowiedzialność z tytułu rękojmi,

         8. informacje dotyczące gwarancji, jeżeli zostanie udzielona na konkretny Produkt,

        9. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

        10. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,

         11.informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę,

         12. wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę

 5. Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia 01.07.2021 r. przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie.

 6. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 w następujący sposób:

        1. telefonicznie nr tel. 792-643-500 698-627-641 503-099-596

        2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@be-active.pl

        3. poprzez formularz kontaktowy Sklepu,

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134z późn. zm.) – do Konsumentów, i w zakresie obejmującym Rozdział 4 ustawy - do Jednoosobowych przedsiębiorców oraz innych ustaw.

 8. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

        1. Formularz Kontaktowy (w tym Zapytanie o Produkt, Formularz Reklamacyjny);

        2. Składanie Zamówień w Sklepie;

        3. Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;

        4. Wysyłka Newslettera;

        5. Generowanie linku do koszyka Zamówień do podzielenia się ze znajomym;

        6. Zamieszczanie treści;

        7. Formularz ankiety posprzedażnej.

 2. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy o określonej treści. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu.

 3. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem postanowień ust. 2 Tytułu V Regulaminu.

 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień i reklamacji, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

 5. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić Hasło i zaakceptować Regulamin.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

        1. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

        2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,

        3. powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

        4. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 8. Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta, o którym mowa w pkt. 10 i 11 poniżej albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy:  sklep@be-active.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta.

 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

        a. cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony Internetowej;

        b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

        c. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

        d. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

        e. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

        f. Klient nie wykazywał aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności

 10. Usunięcie Konta Klienta skutkuje niemożliwością korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i zalogowania się, w tym w szczególności składania Zamówień przez Konto Klienta, śledzenia historii Zamówień zrealizowanych, modyfikacji danych zamieszczonych w Koncie. Usunięcie Konta Klienta pozostaje jednak bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 11. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy w panelu Klienta nacisnąć przycisk „Dezaktywuj Konto”. Usunięcie Konta Klienta następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Potwierdzam”. Dane Klienta zostają po usunięcia konta zanonimizowane. Klient może w przyszłości zarejestrować nowe Konto Klienta przy użyciu adresu poczty elektronicznej wykorzystanego do utworzenia poprzedniego Konta Klienta, które zostało usunięte.

 12. Usługa wysyłki Newslettera polega na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych w postaci materiałów reklamowych i promocyjnych, spersonalizowanych ofert oraz informacji o produktach i usługach Spółki. Usługa świadczona jest na warunkach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter.. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link do anulowania subskrypcji Newslettera lub przesyłając wiadomość z rezygnacją na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w Regulaminie usługi Newsletter.

 13. Usługa generowania linku do koszyka zamówień do podzielenia się ze znajomym polega na utworzeniu przez Klienta aktywnego odnośnika do strony internetowej z zawartymi informacjami na temat stworzonego koszyka zamówienia (listy zakupów). Funkcjonalność umożliwia skopiowania URL koszyka do schowka. Koszyk będzie dostępny przez 7 dni pod linkiem, o ile nie zostanie wcześniej zmieniony lub usunięty przez Klienta. Tak stworzony URL Klient może przesłać wybranej osobie za pomocą swojej poczty elektronicznej lub komunikatora.

 14. Usługa zamieszczania treści polega na tym, że Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych treści na Stronie internetowej Produktach, tj. wyrażanie opinii o wybranych Produktach. Zamieszczanie treści jest równoznaczne z akceptacją odnośnych postanowień Regulaminu, a korzystanie z tej funkcjonalności nie wymaga posiadania Konta Klienta.

 15. Każda opinia o Produkcie oznaczona jest pseudonimem Klienta. W przypadku dodawania opinii przez Klienta posiadającego Konto i zalogowanego na Stronie Internetowej pseudonim pobierany jest automatycznie z Konta Klienta – o ile został on przez Klienta ustalony na etapie Rejestracji. W przypadku zmiany pseudonimu przez Klienta, opinie dodane wcześniej zostaną oznaczone nowym pseudonimem Klienta.

 16. Klient nie może zamieszczać w treści opinii plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej.

 17. Klient nie może samodzielnie usuwać lub edytować opinii. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Sprzedawcy na adres mailowy: sklep@be-active.pl Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia opinii w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej z prośbą o edycję lub usunięcie opinii.

 18. Klient zamieszczając określona opinię dokonuje dobrowolnego jej rozpowszechnienia. Sprzedawca w odniesieniu do treści pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą treści.

 19. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę Produktów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy).

 20. Sprzedawca nie ma obowiązku publikacji treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

 21. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji treści. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści nie oznacza jednakże obowiązku Sprzedawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych treści.

 22. Zamieszczając treści i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Sprzedawcę i innych użytkowników Strony internetowej.

 23. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient udziela Sprzedawcy licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z treści w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Strony internetowej oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji:

        a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego;

        b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;

        c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 24. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do treści i dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

 25. W celu pozyskania opinii o zawartej transakcji i badaniu satysfakcji Klienta w związku z zawartą Umową sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi formularz ankiety posprzedażnej, który jest przesyłany do Klienta na wskazany w Zamówieniu (w przypadku Klientów niezarejestrowanych) lub w Koncie Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) adres poczty elektronicznej bezpośrednio po dostarczeniu Klientowi Produktu w ramach zawartej Umowy sprzedaży. W przypadku złożenia wielu odrębnych Zamówień, ankieta będzie przesyłana każdorazowo dla każdego zrealizowanego Zamówienia.

 26. Wypełnienie formularza ankiety posprzedażnej jest nieobowiązkowe. W przypadku wypełnienia formularza i pozostawienia opinii, Sprzedawca może skorzystać z treści przekazanych przez Klienta w celu ich publikacji na jego stronach internetowych. Zakres wykorzystania treści przez Sprzedawcę jest tożsamy z postanowieniami pkt. 17-24 powyżej.

 27. Sprzedawca umożliwia użytkownikom https://be-active.pl/ dostęp do opinii o Produktach wystawionych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca przy współpracy z zaufanym podwykonawcą zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od osób, które używały danego Produktu lub go nabyły poprzez wysłanie ankiety odnośnie wystawienia opinii po złożeniu Zamówienia przez danego Klienta. W tym celu po dokonaniu zakupu Produktu przez Klienta, Sprzedawca w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej (wskazanej przez Klienta) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu otrzymania jego opinii o dokonanej sprzedaży. Klient posiada prawo do przekazania swej opinii poprzez wypełnienie przedmiotowej ankiety, jednakże przekazanie opinii jest dobrowolne.

III. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU I STRONY INTERNETOWEJ

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Dla prawidłowego działania z naszymi witrynami usługami, przeglądarka musi spełniać następujące wymagania dotyczące funkcjonalności:

         -Przeglądarka musi akceptować pliki cookie,

        -Przeglądarka musi być skonfigurowana do uruchamiania JavaScript,

         -Przeglądarka musi obsługiwać 256-bitowe szyfrowanie SSL

 2. Przeglądanie Strony Internetowej np. uzyskiwanie informacji o Produktach, Sprzedawcy, sprawdzanie Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składanie Zamówień, wygenerowanie linku do koszyka zamówień, zamieszczanie opinii o Produkcie, oraz zapisanie się na usługę Newsletter nie wymaga Rejestracji.

 3. Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

 5. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika google.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową google.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w google.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie google.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na google.com. Nazwa użytkownika do serwisu google.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

 6. Po dokonaniu Rejestracji Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności niniejszym ustępie (np. wykorzystanie zdjęć zamieszczonych w serwisie we własnej działalności gospodarczej, ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu) są zabronione.

 7. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

 8. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w tytule II Regulaminu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta.

 9. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

 10. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

IV. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE

 1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Wszystkie ceny Produktów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

        1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,

        2. aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,

         3. wycofania poszczególnych Produktów z asortymentu Sklepu,

        4. wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu.

        5. zmiany cen dostawy.

 5. Zdarzenia opisane w tytule IV ust. 4 Regulaminu, nie stanowią zamiany Regulaminu.

 6. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. )ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań.

 7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Internetu na warunkach innych niż określone w tytule IV ust. 1 Regulaminu, a także niektóre konfiguracje urządzeń jak również używanie oprogramowania firm trzecich np. mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu. W niektórych przypadkach w celu użytkowania Sklepu może być konieczne wyłączenie niektórych programów lub zmiana ustawień urządzenia. Sprzedawca zastrzega, iż wizualizacja Produktów umieszczona na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu i zależy między innymi od ustawień urządzenia wykorzystywanego przez Klienta do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 8. W celach statystycznych Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies. Więcej na temat polityki plików cookies Spółki pod adresem: https://be-active.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REJESTRACJA

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub telefonicznie.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji Regulaminu.

 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.

 4. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 5. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta co odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz Hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.

 6. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

        a. wybór Produktu/Produktów, ilości sztuk Produktu lub poszczególnych Produktów oraz kliknięcie w Sklepie przycisku "Do koszyka".

        b. wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności;

        c. zaakceptowania Regulaminu;

        d. potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę",

 7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 8. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. W przypadku zamówień składanych telefonicznie potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego stanowi przyjęcie oferty Klienta i decyduje o chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Zamówienia składane drogą telefoniczną, składa się pod numerami telefonu podanymi na Stronach Internetowych Sklepu. W takim przypadku Sprzedawca podaje Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy, oznaczenie Sprzedawcy, informację o łącznej cenie za Produkt oraz opłacie za dostawę, informację o prawie do odstąpienia od Umowy.

 11. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, Klient obowiązany jest podać pracownikowi sklepu niezbędne elementy Zamówienia, w tym w szczególności:

        1. zamawiany Produkt/Produkty (spośród dostępnych w Sklepie);

        2. ilość, wariant zamawianych Produktów;

        3. sposób dostawy i formę płatności;

        4. jeżeli Klient jest osobą fizyczną - swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu;

        5. jeżeli Klient jest Jednoosobowym przedsiębiorcą informację, czy Umowa Sprzedaży związana jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, i czy umowa taka zawierana jest w związku z jego działalnością zawodową wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 12. Złożenie Zamówienia drogą telefoniczną wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy, o czym Klient zostanie poinformowany na wstępie rozmowy, oraz potwierdzenie akceptacji Regulaminu. Klient może podać również adres e-mail, na który zostanie przesłana faktura elektroniczna oraz informacja o stanie Zamówienia.

 13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

 14. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może pobrać fakturę w formie elektronicznej w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia przez Sklep. Faktura będzie dostępna w tym okresie pod linkiem przesłanym przez Sklep do Klienta na jego adres e-mail, po podaniu przez Klienta adresu email oraz numeru zamówienia. Po wygaśnięciu ww. linku do pobrania faktury, Klient może ponownie otrzymać od Sklepu link do faktury w formie elektronicznej na jego adres e-mail po uprzednim zgłoszeniu tego Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:  sklep@be-active.pl. Przesłany ponownie przez Sklep do Klienta link do faktury w formie elektronicznej wygasa po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Klienta. Klient może ponawiać zgłoszenie do Sklepu o otrzymanie linka do faktury w formie elektronicznej. Powyższe zasady dotyczące wnioskowania o ponowny link oraz jego dostępności stosuje się odpowiednio. Klient może zrezygnować wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli Klient podczas składania Zamówienia drogą telefoniczną nie podał adresu e-mail, faktura zostanie doręczona w formie papierowej. Faktury papierowe wysyłane są na adres do korespondencji podany podczas rejestracji, a w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji lub złożenia Zamówienia telefonicznie na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy Produktu, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia lub informacjami podanymi przez przyjmującego po stronie Sprzedawcy w przypadku Zamówienia składanego przez Klienta telefonicznie. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

 2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:

        a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

        b.gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

        c. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności IAI, obsługiwany przez firmę IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu IAI o dokonaniu płatności przez Klienta).

        d. płatność kartą, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejd. estru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 3. Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

 4. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a lub c, płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a lub c, jeśli Klient nie dokona płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.

 5. Klient opłaca Zamówienie wyłącznie w polskich złotych.

 6. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat, w tym związanych z przewalutowaniem, w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktów dokonywana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy są podawane przy składaniu Zamówienia.

 2. Z uwagi na rotację stanów magazynowych, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Produktów objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

 3. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 4. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

 5. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru jako dostawcy InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. W przypadku wyboru Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres punktu sprzedaży wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 10. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klientów będących Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką lub sprzedażą dokonywaną Jednoosobowemu przedsiębiorcy, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

         1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

        2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

        1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

        2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

              a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

              b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

              c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

        3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

        4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 5. Jeżeli zakupu Produktu dokonał Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, a wada Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub Jednoosobowemu, domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę.

 6. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący reklamacji Produktu z tytułu rękojmi zobowiązani są  sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Dodatkowo Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze zwracany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy.

 7. Reklamacje dotyczące Produktu, zarówno z tytułu rękojmi jak i gwarancji Klient składa:

        a. w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub

        b. w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: sklep@be-active.pl, lub

        c. przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego udostępnionego w Sklepie.

 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową , Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

        a. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

        b. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

        c. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca

        d. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od klienta towar na swój koszt.

        e. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

        f. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

        a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6 ust. a;

        b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6 ust. c-e;

        c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

        d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 6

        e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 11. Sprzedawca zwraca klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o obniżeniu ceny.

 12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 14. W razie odstąpienia od umowy klient niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 16. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Okres rozpatrywania przez producenta reklamacji z tytułu gwarancji został określony w warunkach gwarancji poszczególnych Produktów.

 17. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms-em.

 18. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.

 19. Niektóre produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

 20. Uprawnienia z tytułu gwarancji określa treść gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 21. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 22. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 23. Akceptując Regulamin, Klient niebędący Konsumentem zobowiązuje się do wskazywania na etapie składania reklamacji danych dotyczących faktury VAT, na podstawie której nabył reklamowany Produkt.

IX. UPRAWNIENIA KONSUMENTA, JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile taka Umowa Sprzedaży stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134 z późn. zm.).

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje w odniesieniu do umów:

        a. oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

        b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

        c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy , lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

        e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 3. W celu odstąpienia należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być:

        a. Sporządzone w formie elektronicznej i wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: sklep@be-active.pl

        b. Sporządzone w formie papierowej i wysłane listownie na adres sklepu

        c. Sporządzone w formie papierowej i załączone do paczki wraz ze zwracanym towarem

 4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektroniczny e-mail na adres Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca , ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca wyśle produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres BE-ACTIVE.PL ul. Sobieskiego 75 96-100 Skierniewice-

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy, uiszczone przez nich  płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę , sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca.

 8. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, może użyć formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartego w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Produkt może dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka pod firmą BE-ACTIVE.PL Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa--.

 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażnych.

 3. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są dostępne w regulaminie i polityce bezpieczeństwa
  https://be-active.pl/pol-terms.html
  https://be-active.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU

 1. Sprzedawca zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

 3. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowania Strony Internetowej i Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez Infolinię.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 5. Sprzedawca nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności on-line. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności on-line, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej i Sklepu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

         a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

         b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

         c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

         d. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

        e. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

XIII. OPINIE KLIENTÓW

  1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, Sprzedawca może umożliwić Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, wyrażanie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zakupionych Towarów za pośrednictwem serwisu Trusted Shops Poland Sp. z o.o Budynek Renaissance Tower ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, NIP: 5252759135, REGON: 380969749, KRS: 0000744076 oraz  IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, NIP: PL5252767146, KRS: 0000891870, Regon: 381595506 („Serwis”).

  2. W celu określonym powyżej, Sprzedawca przekaże Serwisowi dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, nr Zamówienia oraz informację o zakupionych w Sklepie Internetowym Towarach). Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie Internetowym, a w przypadku braku reakcji na taką wiadomość – przypomnienie o możliwości wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

  3. Szczegółowe zasady wystawiania opinii zostały opisane na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.trustedshops.pl i www.idosell.com.pl

  4. Klient w momencie wystawienia opinii nieodpłatnie przenosi na Sprzedawca autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do zamieszczonej opinii, w szczególności do:

         a) rozpowszechniania opinii lub jej części przez publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie;

         b) wykorzystanie opinii lub jej części w kampaniach marketingowych Sprzedawca;

         c) utrwalenie i zwielokrotnienie opinii lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  5. Klient upoważnia Sprzedawca do korzystania z utworu bez oznaczenia twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.

  6. Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia, że opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń, Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 2. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu przepisów prawa.

 5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 7855 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-26
Szybko sprawnie i towar dobrej jakości Polecam
2024-05-25
Obsługa super
pixel